CYKL ŚNIADAŃ BIZNESOWYCH | POZNAŃ, KATOWICE, WROCŁAW, WARSZAWA

Ochrona danych osobowych

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.

Dla określenia Pani/Pana jako osoby, która udostępnia dane, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.exploretalks.pl lub wysłanie e-maila w szczególności w celu zapisu na wydarzenie i udziela zgód na przetwarzanie danych, zastosowano pojęcie: „Użytkownik”.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanych@grenke.pl
 2. Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].

ZAKRES, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

Wiadomości e-mail  
a) Dane kontaktowe (adres email oraz inne dane kontaktowe podane w stopce maila):

b) Dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail.

1) w celu realizacji kontaktu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;

2) w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;

3) w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;

4) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania w innych celach jeśli została wyrażona na to dodatkowa zgoda np.:

5) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;

6) w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z GRENKE – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;

7) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;

8) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji określonego celu.  

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. GRENKE informuje, że Użytkownikowi przysługuje:

1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;

1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a) Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie,

b) Użytkownik wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);

c) dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z prawem,

d) dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Użytkownik:

a)  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;

b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl. Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;

1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

2. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH

 1. GRENKE może ponadto udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE.
 2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej www.exploretalks.pl.

Polityka ochrony prywatności GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej GRENKE) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych odwiedzających strony internetowe GRENKE oraz korzystających z usług świadczonych przez GRENKE drogą elektroniczną – np. Portal Klienta, Portal Partnera (dalej Użytkownicy).  

Szczegółowe informacje o zakresie, podstawach prawnych oraz celach, dla których GRENKE przetwarza dane osobowe, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane znajdują się w Informacji o danych osobowych, która przygotowana została dla kilku dedykowanych grup odbiorców tej informacji i znajduje się na stronie internetowej GRENKE, w szczególności w Informacji o danych osobowych – Klient oraz Informacji o danych osobowych – Użytkownik.  

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładowy (dalej GRENKE, Administrator).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w Informacji o danych osobowych (Użytkownik). Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].

Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione  w formularzach oraz w wiadomości email Serwisów GRENKE.

Dane Użytkownika stron internetowych

W momencie uzyskania dostępu do strony niżej wymienione dane  Użytkownika strony są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Dane te są zapisywane wyłącznie do celów  systemowych i statystycznych. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, chyba że zaistnieje istnieje prawny obowiązek takiego udostępnienia. Używamy tych danych wyłącznie  do ulepszania stron internetowych GRENKE i prezentowania treści odzwierciedlających zainteresowania Użytkownika. W ramach tego procesu żadne dane użytkowe nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika.  

Zapisywane automatycznie dane Użytkownika:

 • Używane urządzenie końcowe
 • Nazwa otwieranego  pliku
 • Data i godzina dostępu
 • Stref czasowa
 • Ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie czy próba dostępu do pliku się powiodła
 • Typ przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Domena żądająca informacji
 • Adres IP użytkownika

Pliki cookies – strona internetowa GRENKE

Strona www.exploretalks.pl  korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę:

 1. sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych stronie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części strony;
 2. trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika strony oraz dostosowywania działań strony do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania ze strony;
 3. analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania strony. Aktualnie wykorzystywany jest narzędzie PIWIK.

Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez stronę  z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na stronie.

Aby zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:

 1. Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
 2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać „Narzędzia”, potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
 3. Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia”, potem „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
 4. Apple Safari: w menu „Safari” wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się w niej opcje dotyczące ustawień plików cookies;
 5. Urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustawienia obsługi plików cookies zależą od konkretnego modelu urządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie.